دانشجویان عزیز شاهد و ایثارگر می توانند همه روزه از ساعت 8 الی 15 از سایت کامپیوتری اداره شاهد وایثارگر, واقع در طبقه چهارم ساختمان شهیده قزوینی, اتاق 410 استقاده نمایند

 

 

Copyright © 2016 shahed.alzahra.ac.ir All Rights Reserved